SM Bacieczki zatrudni konserwatora – malarza

SM Bacieczki zatrudni konserwatora – malarza

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bacieczki” zatrudni  Konserwatora malarza do prac ogólnobudowlanych.

Wymagania:

 • wykonywanie wszelkich prac malarskich w zasobach Spółdzielni
 • w okresie letnim prac związanych z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni na osiedlu
 • w okresie zimowym prace pomocnicze przy odśnieżaniu
 • wykonywanie wszelkich prac pomocniczych wynikających z potrzeb eksploatacyjnych w zasobach mieszkaniowych

Od zatrudnionego oczekujemy:

 • posiadania doświadczenia w pracach malarskich
 • brak przeciwwskazania w pracach na wysokości powyżej 3m
 • posiadanie prawo jazdy kategorii B lub T
 • rzetelności sumienności

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • praca od poniedziałku do piątku w godz 7-15
 • wynagrodzenie zasadnicze+ premia regulaminowa
 • świadczenia z ZFŚS
 • PPK

Osoby zainteresowane oferta prosimy o złożenie CV z dopiskiem

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

kontakt e-mail: sekretariat@smbacieczki.pl

nr telefonu (85 653-68-40 )


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) kandydatów do pracy ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki”, ul. Swobodna 25, 15-756 Białystok.

Przestrzeganie zasad ochrony danych w Spółdzielni Mieszkaniowej “Bacieczki” nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD) , z którym można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@smbacieczki.pl  lub pocztą na adres wskazany powyżej.

Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do czasu zakończenia rekrutacji.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)
 • 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wypełnienie obowiązku prawnego w związku z art. 22¹ ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy)
 • 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych) w odniesieniu do danych przekazanych przez kandydata dobrowolnie tj. nie wymaganych przez przepisy prawa ani z uwagi na specyfikę pracy na proponowanym stanowisku

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych ani do państw trzecich.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatom do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia, a także prawo do wycofania wyrażonej zgody.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych kandydat ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).