Informacja o Walnym Zgromadzeniu 2013

Zarząd SM „Bacieczki” informuje, że Walne Zgromadzenie , które odbyło się w dniach 26.06.2013r. (I część) i 28.06.2013r. (II część) podjęło 11 uchwał:

 • Uchwała nr 1/2013 –  w sprawie przyjęcie protokołów z dwóch części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 25 i 27 czerwca 2012r.
 • Uchwała nr 2/2013  –  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku.
 • Uchwała nr 3/2013  –  w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2012 roku.
 • Uchwała nr 4/2013  – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2012.
 • Uchwała nr 5/2013  –   w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2012r.
 • Uchwała nr 6/2013 –  w sprawie przyjęcia informacji z realizacji  uchwał podjętych w 2012r. przez Walne Zgromadzenie odbyte w 2 częściach w dniach 25 i 27.06.2012r.
 • Uchwała nr 7/2013  –  w sprawie przyjęcia informacji z realizacji w 2012r. wniosku polustracyjnego   z lustracji Spółdzielni za lata 2008-2010.
 • Uchwała nr 8/2013  – w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności Spółdzielni w roku 2013.
 • Uchwała nr 9/2013   –   w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu:
 • Uchwała nr 10/2013  –   w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań.
 • Uchwała nr 11/2013  –   w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonywania czynności prawnych związanych ze zbyciem nieruchomości lub dzierżawą terenu,po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą.