Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni ,które zgodnie z &31 pkt.2 Statutu Spółdzielni zostało podzielone na dwie części. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ,z tym ,że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań Rady ,zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał do wniosków członków Spółdzielni ,Rady lub Zarządu w tych sprawach,
 • udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 • rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 • podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości,
 • zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
 • oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć,
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni,
 • podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
 • rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady,
 • uchwalanie zmian Statutu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 • wybór delegatów na Zjazd Związku ,w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 • wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 • uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.