Polityka prywatności

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki” z siedzibą w Białymstoku, ul. Swobodna 25, 15-756 Białystok. NIP 542-020-22-85; REGON 001331331.

Adres naszej strony internetowej to: https://smbacieczki.pl, https://smbacieczki.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
ADMINISTRATORA DANYCH O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BACIECZKI”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” z siedzibą w Białymstoku pod adresem ul. Swobodna 25, 15-756 Białystok.
 2. Administrator przetwarza dane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu realizacji zadań ustawowych oraz zadań statutowych;
 3. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@smbacieczki.pl lub pocztą na adres wskazany w pkt 1;
 4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 • przetwarzania danych osobowych mieszkańców – w celu zarządzania nieruchomościami,
 • przetwarzania danych osobowych członków Spółdzielni Mieszkaniowej w celu realizacji celów statutowych,
 • przetwarzania danych osobowych dłużników w celach dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • przetwarzanie danych osobowych najemców w celu realizacji umowy najmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Przetwarzanie może odbywać się dodatkowo na podstawie:

 • zawierania i wykonywania umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celach realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celach informacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO;
 • w celach realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celach przeprowadzenia postępowania przetargowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu wykonywania niezbędnych napraw zgłaszanych przez mieszkańców i/lub członków Spółdzielni Mieszkaniowej- na podstawie 6 ust. 1 lit. d RODO;
 • dla potrzeb rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i RODO;
 1. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być wszystkie podmioty powiązane z Administratorem w celu wypełniania obowiązków w szczególności uczestniczącym w wykonywaniu czynności zarządu nieruchomościami będącymi w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 3. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane stosowanie do celów przetwarzania przez okres niezbędny do jego realizacji;
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 5. Osoba, której dane dotyczą, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie w tym zakresie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek realizacji celów określonych w pkt. 5. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją braku ich podania będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji celów określonych w pkt. 5.