Selektywna zbiórka odpadów komunalnych – Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki” w Białymstoku informuje, że w związku z ustawowo wprowadzoną selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, od miesiąca lutego przeprowadzane będą kontrole prawidłowości jej zbiórki.

Kontrole będą dokonywane przez firmę PUHP “LECH” w Białymstoku, której powierzone zostało przez Gminę Białystok zagospodarowanie odpadów komunalnych, ich odzysk i utylizacja.

Selektywna zbiórka odpadów polega na oddzieleniu szkła opakowanego, zmieszanych odpadów suchych (suche surowce), odpadów zielonych, odpadów wielkogabarytowych, od zmieszanych odpadów komunalnych.

W przypadku stwierdzenia gromadzenia odpadów w danej nieruchomości w sposób nieselektywny (brak segregacji odpadów) spowoduje to podwyższenie opłat za wywóz nieczystości.

W związku z powyższym prosimy o właściwą segregację odpadów komunalnych.