Walne zgromadzenie członków SM „Baciecieczki”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BACIECZKI” w Białymstoku zawiadamia wszystkich Członków Spółdzielni o Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dwóch częściach:

15 czerwca 2015r. o godz. 1800 pierwsza część Walnego Zgromadzenia,
w której uczestniczą członkowie z następujących nieruchomości:

– Swobodna 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 17, 19, 21, 28, 30, 32, 34, 36

– Szeroka 6, 8, 10, 7, 12A

– Łagodna 14, Swobodna 27

– Swobodna 25, 25A

oraz członkowie oczekujący.

17 czerwca 2015r. o godz. 1800 druga część Walnego Zgromadzenia,
w której uczestniczą członkowie z następujących nieruchomości:

– Swobodna 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45A, 54, 56, 58, 60, 62, 64

– Dworska 1, 1A, 3, 5, 7, 7A, 9, 11, 13

– Łagodna 1, 3, 2, 4, 5, 7, 9

– Wysoki Stoczek 15

– Abp. R. Jałbrzykowskiego 2.

Miejsce obrad I i II części Walnego Zgromadzenia – sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Łagodnej 10.

Porządek obrad I i II Części Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej i Uchwał i Wniosków.

3. Przedłożenie protokołów z dwóch części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 25 i 27 czerwca 2014r.

4. Złożenie:

– sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014r.,
– sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 roku,
– sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok,

5. Przedstawienie informacji z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2014r.

6. Przedstawienie kierunków działalności Spółdzielni w 2015 roku.

7. Dyskusja

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

– przyjęcia protokołów z dwóch części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 25 i 27 czerwca 2014r.,
– zatwierdzenia:

a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku,
b) sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni w 2014 roku,
c) sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014,
d) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2014,- przyjęcia informacji z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2014r.,

– zatwierdzenia kierunków działalności Spółdzielni w 2015r.
– udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
– upoważnienia Zarządu do:

a) zaciągania zobowiązań,
b) dokonywania czynności prawnych związanych ze zbyciem nieruchomości lub dzierżawą terenu.

9. Zamknięcie obrad.

Materiały będące przedmiotem obrad, w tym sprawozdania i projekty uchwał, są wyłożone do wglądu Członkom Spółdzielni w biurze Spółdzielni przy ul. Swobodnej 25 pok. 1 i 2.

Prosimy o zabranie na obrady Walnego Zgromadzenia dokumentu ze zdjęciem celem potwierdzenia tożsamości Członka Spółdzielni.