Walne zgromadzenie członków SM „Baciecieczki”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BACIECZKI” w Białymstoku zawiadamia wszystkich Członków Spółdzielni o Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dwóch częściach:

25 czerwca 2014r. o godz. 18:00 pierwsza część Walnego Zgromadzenia, w której uczestniczą członkowie z następujących nieruchomości:

  • Swobodna 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 17, 19, 21, 28, 30, 32, 34, 36
  • Szeroka 6, 8, 10, 7, 12A
  • Łagodna 14, Swobodna 27
  • Swobodna 25, 25A
  • oraz członkowie oczekujący.

27 czerwca 2014r. o godz. 18:00 druga część Walnego Zgromadzenia, w której uczestniczą członkowie z następujących nieruchomości:

  • Swobodna 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45A, 54, 56, 58, 60, 62, 64
  • Dworska 1, 1A, 3, 5, 7, 7A, 9, 11, 13
  • Łagodna 1, 3, 2, 4, 5, 7, 9
  • Wysoki Stoczek 15
  • Abp. R. Jałbrzykowskiego 2.

Miejsce obrad I i II części Walnego Zgromadzenia – sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Łagodnej 10.

Porządek obrad I i II Części Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Wyborczej i Uchwał i Wniosków.
3. Przedłożenie protokołów z dwóch części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 26 i 28 czerwca 2013r.
4. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej.
5. Wybór członków Rady Nadzorczej.
6. Złożenie:

– sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013r.,
– sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 roku,
– sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 rok,
– informacji z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2013r.
– informacji z realizacji w 2013r. wniosku z lustracji działalności Spółdzielni za lata 2008-2010.

7. Przedstawienie informacji o przeprowadzonej lustracji działalności Spółdzielni za lata 2011-2013.
8. Przedstawienie kierunków działalności Spółdzielni w 2014 roku.
9. Dyskusja
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

– przyjęcia protokołów z dwóch części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 26 i 28 czerwca 2013r.,
– rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej,
– zatwierdzenia:

a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku,
b) sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni w 2013 roku,
c) sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2013,
d) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2013,

– przyjęcia informacji z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2013r.,
– przyjęcia informacji z realizacji w 2013r. wniosku z lustracji Spółdzielni za lata 2008-2010,
– przyjęcia informacji o przeprowadzonej lustracji za lata 2011-2013,
– zatwierdzenia kierunków działalności Spółdzielni w 2014r.
– udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
– upoważnienia Zarządu do:

a) zaciągania zobowiązań,
b) dokonywania czynności prawnych związanych ze zbyciem nieruchomości lub dzierżawą terenu.

11. Zamknięcie obrad.

Materiały będące przedmiotem obrad, w tym sprawozdania i projekty uchwał, są wyłożone do wglądu Członkom Spółdzielni w biurze Spółdzielni przy ul. Swobodnej 25 pok. 1 i 2.

Kandydatów na członków Rady Nadzorczej należy zgłaszać pisemnie wraz z oświadczeniem kandydata wyrażającym zgodę na kandydowanie, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu, nie później niż 7 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj.do18.06.2014r. Zgłoszenie należy złożyć w biurze Spółdzielni, w godzinach pracy Spółdzielni.

Prosimy o zabranie na obrady Walnego Zgromadzenia dokumentu ze zdjęciem celem potwierdzenia tożsamości Członka Spółdzielni.