Walne zgromadzenie członków SM “Baciecieczki”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BACIECZKI” w Białymstoku zawiadamia wszystkich Członków Spółdzielni o Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dwóch częściach:

26 czerwca 2013r. o godz. 1800 pierwsza część Walnego Zgromadzenia, w której uczestniczą członkowie z następujących nieruchomości:

 • Swobodna 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 17, 19, 21, 28, 30, 32, 34, 36
 • Szeroka 6, 8, 10, 7, 12A
 • Łagodna 14, Swobodna 27
 • Swobodna 25, 25A
 • oraz członkowie oczekujący.

28 czerwca 2013r. o godz. 1800 druga część Walnego Zgromadzenia, w której uczestniczą członkowie z następujących nieruchomości:

 • Swobodna 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45A, 54, 56, 58, 60, 62, 64
 • Dworska 1, 1A, 3, 5, 7, 7A, 9, 11, 13
 • Łagodna 1, 3, 2, 4, 5, 7, 9
 • Wysoki Stoczek 15
 • Abp. R. Jałbrzykowskiego 2.

Miejsce obrad I i II części Walnego Zgromadzenia – sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Łagodnej 10.

Porządek obrad I i II Części Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej i Uchwał i Wniosków.
 3. Przedłożenie protokołów  z dwóch części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 25 i 27 czerwca 2012r.
 4. Złożenie:

–  sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012r.,

–  sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2012 roku,

–  sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 rok,

–  informacji z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2012r.

 1. Przedstawienie informacji z realizacji w 2012r. wniosku z lustracji działalności Spółdzielni za lata 2008-2010.
 2. Przedstawienie kierunków działalności Spółdzielni w 2013 roku.
 3. Dyskusja.
 4. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

– przyjęcia protokołów z dwóch części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 25 i 27 czerwca 2012r.,

– zatwierdzenia:

a)  sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku,

b)  sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni w 2012 roku,

c)  sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2012,

d)  podziału nadwyżki bilansowej za rok 2012,

– przyjęcia informacji z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2012r.,

– przyjęcia informacji z realizacji w 2012r. wniosku z lustracji Spółdzielni,

– zatwierdzenia kierunków działalności Spółdzielni w 2013r.

– udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,

– upoważnienia Zarządu do:

a) zaciągania zobowiązań,

b) dokonywania czynności prawnych związanych ze zbyciem nieruchomości lub dzierżawą terenu.

 1. Zamknięcie obrad.

Materiały będące przedmiotem obrad, w tym sprawozdania i projekty uchwał są wyłożone do wglądu Członkom Spółdzielni w biurze Spółdzielni przy ul. Swobodnej 25 pok. 1 i 2.

Prosimy o zabranie na obrady Walnego Zgromadzenia dokumentu ze zdjęciem, celem potwierdzenia tożsamości Członka Spółdzielni.