Możliwość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Możliwość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Bacieczki” w Białymstoku informuje, że

od 01 października 2017 roku zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/549/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24.04.2017 r. istnieje możliwość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 50%, ponoszonej przez członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Uwzględniając powyższe, użytkownicy lokali mieszkalnych –  posiadających ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny, proszeni są o zgłaszanie się do siedziby Spółdzielni (pokój nr 10) w celu złożenia stosownego wniosku, z dowodem osobistym i kartami członków rodziny.

Złożenie wniosku do 5-tego każdego miesiąca uprawnia do częściowego zwolnienia z w/w opłaty w miesiącu jego złożenia.

Spółdzielnia zgodnie ze składanymi comiesięcznymi deklaracjami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnosząc opłaty uwzględni osoby, które złożyły stosowny wniosek w/w terminie o częściowe zwolnienie i przekaże otrzymane dane osobowe do Urzędu Miasta Białegostoku.