Oferta pracy

Oferta pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki” w Białymstoku zatrudni Starszą Księgową / Starszego Księgowego


Obowiązki:
– dekretacja i księgowanie faktur kosztowych, faktur sprzedaży oraz innych dokumentów księgowych,
– współpraca z Głównym Księgowym przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, analiz, deklaracji podatkowych oraz opracowywaniu projektu planu gospodarczego Spółdzielni,
– nadzór nad realizacja planu finansowego,
– uzgadnianie kont analitycznych z syntetyką,
– analiza kont rozrachunkowych,
– sporządzanie deklaracji podatkowych – VAT-7, JPK,
– współpraca z organami samorządowymi Spółdzielni.

Wymagania:
– preferowane wykształcenie ekonomiczne lub pokrewne,
– doświadczenie w pełnej księgowości,
– znajomość zasad rachunkowości, przepisów prawa podatkowego i prawa spółdzielczego,
– doświadczenia w sporządzaniu deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych,
– skrupulatności, dokładności i bardzo dobrej organizacji pracy,
– dobrej znajomości pakietu Office.

Mile widziane:
– doświadczenie na stanowisku księgowego w Spółdzielni mieszkaniowej.

Oferujemy:
– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
– świadczenia z ZFŚS,
– grupowe ubezpieczenie na Życie, PPK,
– szkolenia i kursy.

Osoby zainteresowane oferta prosimy o złożenie CV z dopiskiem
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: sekretariat@smbacieczki.pl do dnia 31.01.2023r.
Informujemy, że skontaktujemy się z tylko z wybranymi kandydatami.
nr telefonu (85 653-25-16 )

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) kandydatów do pracy ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki”, ul.
Swobodna 25, 15-756 Białystok. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Spółdzielni Mieszkaniowej “Bacieczki” nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD) , z którym można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@smbacieczki.pl  lub pocztą na adres wskazany powyżej.Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do czasu zakończenia rekrutacji.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
– ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)
– ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wypełnienie obowiązku prawnego w związku z art. 22¹ ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy)
– ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych) w odniesieniu do danych przekazanych przez kandydata dobrowolnie tj. nie wymaganych przez przepisy prawa ani z uwagi na specyfikę pracy na proponowanym stanowisku. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych ani do państw trzecich. W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatom do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia, a także prawo do wycofania wyrażonej zgody. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych kandydat ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).