gavel on white laptop, selective focus on metal part

Przetarg ograniczony na wykonanie posadzki z gresu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie posadzki z gresu z cokolikiem na 5 klatkach schodowych w budynku w Białymstoku ul. Swobodna 7 i na 3 klatkach schodowych w budynku w Białymstoku ul. Swobodna 9

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do 21.06.2022 r. do godz. 14.00 z dopiskiem ‘REMONT POSADZKI SWOBODNA 7-9’. Kryterium oceny ofert – wartość brutto.
Oferty dostarczone jako otwarte nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o przetargu

Formularz ofertowy

Oświadczenie_1

Oświadczenie_2

Projekt Umowy