Przetarg nieograniczony na wykonanie posadzki z gresu

Przetarg nieograniczony na wykonanie posadzki z gresu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie posadzki z gresu z cokolikiem na 5 klatkach schodowych w budynku w Białymstoku ul. Swobodna 7 i/lub na 3 klatkach schodowych w budynku w Białymstoku ul. Swobodna 9

Oferty winny być składane w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie zawierającej dokumenty określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z dopiskiem ‘REMONT POSADZKI SWOBODNA 7-9’. Oferty należy składać w terminie do 21.11.2022 r. do godz. 14.00, w kancelarii, w siedzibie spółdzielni. Oferty dostarczone jako otwarte nie będą rozpatrywane.

 

Ogłoszenie o przetargu

Formularz ofertowy

Oświadczenie_1

Oświadczenie_2

Projekt Umowy