Przetarg ograniczony niejawny na dostawę  wodomierzy mieszkaniowych

Przetarg ograniczony niejawny na dostawę  wodomierzy mieszkaniowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje przetarg ograniczony niejawny na dostawę  wodomierzy mieszkaniowych  w ilości 532 szt : w tym 270 szt do wody zimnej i 262 do wody ciepłej

Oferowane urządzenia  powinny spełniać  następujące wymagania:.

 1. wodomierze jednostrumieniowe  , suchobieżne
 2. zakres temperatur  : dla  wody zimnej  0-30°C , dla wody ciepłej  0-90°C
 3. rok produkcji  2018 ,  fabrycznie  nowe
 4. cecha legalizacyjna   z 2018r
 5. średnica wodomierza  DN  15 ,  połączenie  gwintowane , bez   śrubunków
 6. wyposażone w  komplet  uszczelek fibrowych (2 szt.)  i  plombę samozatrzaskową (1 szt.)
 7. ciągły strumień objętości   Q3  –  1,6m³/h
 8. zakres pomiarowy R≥63 wg dyrektywy MID
 9. wymagany okres  gwarancji 5 lat  od daty  dostarczenia
 10. wodomierz powinien być  zabezpieczony  przed ingerencją  zewnętrznego  pola magnetycznego oraz mechaniczną  ingerencją  zewnętrzną

Do oferty  należy  dołączyć:

 1. karte katalogową i dokumentację  techniczno-ruchową (DTR) oferowanych  urządzeń
 2. deklarację zgodności producenta
 3. aktualny atest higieniczny PZH potwierdzający , iż  oferowane  urzadzenia  odpowiadaja warunkom  higienicznym  i mogą  być  stosowane w  instalacjach  wody pitnej

Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę firmy i jej siedzibę.
 2. Dokumenty uwiarygadniające sytuację ekonomiczną oferenta tj. informację z Urzędu Skarbowego o wnoszeniu podatku, informacji z ZUS, bilans rachunku zysków i strat lub deklaracje podatkową.

3  Oświadczenie, że nie ogłoszono upadłości firmy, nie wszczęto wobec firmy postępowania likwidacyjnego

4 Okres gwarancji i rękojmi.

5 Cenę  brutto za 1 szt. wodomierza ., cene odkupienia wodomierzy  używanych  za  1 szt

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1000,00 zł na konto

PKO BP S.A. I O/Białystok 29 1020 1332 0000 1802 0036 0800 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku do dnia 22.05.2018 r. do godziny 14.00.Wadium zostanie zwrócone w ciągu 3-ch dni roboczych po rozstrzygnięciu przetargu, jeśli oferta nie zostanie przyjęta lub zostanie zatrzymana i przepada jeżeli oferent wygrał przetarg i w przeciągu 2-ch tygodni od daty rozstrzygnięcia przetargu odstąpił od zawarcia umowy.

Pracownikiem  upoważnionym    do   kontaktu   w sprawach technicznych z oferentami   jest

 mgr inż. Anna Jurewicz   tel.85 674 89 05.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki”

 • Białystok ul. Swobodna 25  do dnia 22.05.2018 r. do godziny 14.00      z dopiskiem

 Wodomierze   i    nazwą oferenta.

Oferty dostarczone jako otwarte nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi  w ciągu kilku dni  roboczych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

O rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Załączniki:

 

Wodomierze przetarg

Wodomierze przetasrg zał 1.

Wodomierze zał 2.

Wodomierze zał nr 3.

Dodatkowa informacja uzupełniająca