SM Bacieczki zatrudni sprzątaczy posesji.

SM Bacieczki zatrudni sprzątaczy posesji.

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki” w Białymstoku zatrudni sprzątaczy posesji.

Wymagania:

– dokładność, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność. Mile widziane doświadczenie.

Obowiązki:

– sprzątanie klatek schodowych, korytarzy, piwnic i innych pomieszczeń w blokach,
– sprzątanie i pielęgnacja terenów zielonych wokół posesji (pielenie, grabienie),
– sprzątanie chodników, parkingów, wewnętrznych dróg osiedlowych, śmietników,
– w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, parkingów.

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
– praca od poniedziałku do piątku w godzinach 6-14,
– wynagrodzenie zasadnicze + premia regulaminowa,
– świadczenia z ZFŚS,
– PPK.

Osoby zainteresowane oferta prosimy o złożenie CV z dopiskiem

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

kontakt e-mail: sekretariat@smbacieczki.pl

nr telefonu (85 653-68-40 )


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) kandydatów do pracy ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki”, ul. Swobodna 25, 15-756 Białystok.

Przestrzeganie zasad ochrony danych w Spółdzielni Mieszkaniowej “Bacieczki” nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD) , z którym można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@smbacieczki.pl  lub pocztą na adres wskazany powyżej.

Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do czasu zakończenia rekrutacji.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  • 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)
  • 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wypełnienie obowiązku prawnego w związku z art. 22¹ ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy)
  • 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych) w odniesieniu do danych przekazanych przez kandydata dobrowolnie tj. nie wymaganych przez przepisy prawa ani z uwagi na specyfikę pracy na proponowanym stanowisku

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych ani do państw trzecich.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatom do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia, a także prawo do wycofania wyrażonej zgody.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych kandydat ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).