Uzupełnienie Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia 2019 r. SM “Bacieczki”

Uzupełnienie Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia 2019 r. SM “Bacieczki”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BACIECZKI” w Białymstoku na podstawie § 27 ust. 6 Statutu Spółdzielni – w związku z pisemnym wnioskiem grupy Członków – uzupełnia porządek obrad Walnego Zgromadzenia SM „Bacieczki” poprzez dodanie punku 8a w brzmieniu:

“8a. Podjęcie uchwały zgłoszonej  przez członków Spółdzielni w trybie § 27 Statutu  Spółdzielni  w  sprawie  udostępniania  na  stronie internetowej Spółdzielni wszystkich dokumentów określonych w art.  8ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.”

Projekt uchwały wyłożony jest w biurze Spółdzielni przy ul. Swobodnej 25, pok. 1 i 2.