Walne zgromadzenie członków SM “Bacieczki”

Walne zgromadzenie członków SM “Bacieczki”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BACIECZKI” w Białymstoku zawiadamia wszystkich Członków Spółdzielni o Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dwóch częściach:

25 czerwca 2018r. o godz. 1800pierwsza część Walnego Zgromadzenia, w której uczestniczą członkowie z następujących nieruchomości:

 • Swobodna 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 17, 19, 21, 28, 30, 32, 34, 36
 • Szeroka 6, 8, 10, 7, 12A
 • Łagodna 14, Swobodna 27
 • Swobodna 25, 25A.

27 czerwca 2018r. o godz. 1800druga część Walnego Zgromadzenia, w której uczestniczą członkowie z następujących nieruchomości:

 • Swobodna 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45A, 54, 56, 58, 60, 62, 64
 • Dworska 1, 1A, 3, 5, 7, 7A, 9, 11, 13
 • Łagodna 1, 3, 2, 4, 5, 7, 9
 • Wysoki Stoczek 15
 • Abp. R. Jałbrzykowskiego 2.

Miejsce obrad I i II części Walnego Zgromadzenia – sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Łagodnej 10.

 Porządek obrad I i II Części Walnego Zgromadzenia:

 • Otwarcie Obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej i Uchwał i Wniosków.
 • Przedłożenie protokołów  z dwóch części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 19 i 21 czerwca 2017r.
 • Złożenie:

–  sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017r.,

–  sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 roku,

–  sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok,

 • Przedstawienie informacji z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2017r.
 • Przedstawienie kierunków działalności Spółdzielni w 2018 roku.
 • Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Spółdzielni.
 • Dyskusja
 • Podjęcie uchwał w przedmiocie:

– przyjęcia protokołów z dwóch części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 19 i 21 czerwca 2017r.,

– zatwierdzenia:

a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku,

b)  sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 roku,

c) sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017,

d)  podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017,

           – przyjęcia informacji z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2017r.,

           – zatwierdzenia kierunków działalności Spółdzielni w 2018r.,

           – uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni,

           – uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółdzielni,

           – udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,

           – upoważnienia Zarządu do:

a) zaciągania zobowiązań,

b) dokonywania czynności prawnych związanych ze zbyciem nieruchomości lub dzierżawą terenu.

 • Zamknięcie obrad.

Materiały będące przedmiotem obrad, w tym sprawozdania i projekty uchwał, są wyłożone do wglądu Członkom Spółdzielni w biurze Spółdzielni przy ul. Swobodnej 25 pok. 1 i 2.

Prosimy o zabranie na obrady Walnego Zgromadzenia dokumentu ze zdjęciem celem potwierdzenia tożsamości Członka Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni