Walne zgromadzenie członków SM “Bacieczki”

Walne zgromadzenie członków SM “Bacieczki”

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BACIECZKI” w Białymstoku zawiadamia wszystkich Członków Spółdzielni o Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dwóch częściach:

 24 czerwca 2024r. o godz. 1800 pierwsza część Walnego Zgromadzenia, w której uczestniczą członkowie z następujących nieruchomości:

– Swobodna 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 17, 19, 21, 28, 30, 32, 34, 36

– Szeroka 6, 8, 10, 7, 12A

– Łagodna 14, Swobodna 27

– Swobodna 25, 25A

–  26 czerwca 2024r. o godz. 1800 druga część Walnego Zgromadzenia, w której uczestniczą członkowie z następujących nieruchomości:

– Swobodna 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45A, 54, 56, 58, 60, 62, 64

– Dworska 1, 1A, 3, 5, 7, 7A, 9, 11, 13

– Łagodna 1, 3, 2, 4, 5, 7, 9

– Wysoki Stoczek 15

– Abp. R. Jałbrzykowskiego 2.

Miejsce obrad I i II części Walnego Zgromadzenia – sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 45 w Białymstoku przy ul. Łagodnej 10.   

Porządek obrad I i II Części Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej i Uchwał i Wniosków.

4. Przedłożenie:

–  sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023r.

–  sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023 roku,

–  sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok.

5. Przedstawienie informacji z realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z przeprowadzonej lustracji działalności Spółdzielni za lata 2020-2022.

6. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami, informacjami, projektami uchwał i wnioskami złożonymi w trybie art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

– zatwierdzenia:

a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2023 roku,

c) sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok,

d) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023,

– udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2023 rok,

– upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań,

– projektów uchwał zgłoszonych w trybie art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

8. Zamknięcie obrad.

 

Materiały będące przedmiotem obrad, w tym sprawozdania i informacje są wyłożone do wglądu Członkom Spółdzielni w biurze Spółdzielni przy ul. Swobodnej 25 pok. 2.

Projekty uchwał objęte prządkiem obrad będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Swobodnej 25 pok. 2 oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni www.smbacieczki.pl od dnia 10.06.2024r.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa  będzie dostępny na stronie internetowej Spółdzielni.

Prosimy o zabranie na obrady Walnego Zgromadzenia dokumentu ze zdjęciem celem potwierdzenia tożsamości Członka Spółdzielni.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Pełnomocnictwo na Walne Zgromadzenie

Klauzula informacyjna na Walne Zgromadzenie