Konkurs otwarty na stanowisko Prezesa Zarządu

Konkurs otwarty na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku ogłasza konkurs otwarty na stanowisko: Prezesa Zarządu

Miejsce pracy: Białystok

1 pełny etat

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie wszystkich dokumentów wymaganych w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki” w Białymstoku:

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bacieczki”
w Białymstoku, ul. Swobodna 25, 15-756 Białystok w terminie do dnia 15.12.2021 r. do godz. 1500.

Regulamin konkursu i godziny pracy Spółdzielni dostępne na stronie: https://smbacieczki.pl/

Regulamin konkursu

Oświadczenie nr. 1

Oświadczenie nr. 2

Oświadczenie nr. 3

Oświadczenie nr. 4


Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) kandydatów do pracy ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa “Bacieczki”, ul. Swobodna 25, 15-756 Białystok.

Przestrzeganie zasad ochrony danych w Spółdzielni Mieszkaniowej “Bacieczki” nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD) , z którym można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@smbacieczki.pl  lub pocztą na adres wskazany powyżej.

Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do czasu zakończenia rekrutacji określonego w regulaminie.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  • 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)
  • 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wypełnienie obowiązku prawnego w związku z art. 22¹ ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy)
  • 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych) w odniesieniu do danych przekazanych przez kandydata dobrowolnie tj. nie wymaganych przez przepisy prawa ani z uwagi na specyfikę pracy na proponowanym stanowisku

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych ani do państw trzecich.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatom do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia, a także prawo do wycofania wyrażonej zgody.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych kandydat ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).