wooden gavel on wooden table, on brown background

Przetarg ograniczony na wykonanie montażu szlabanów parkingowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku zaprasza do udziału w przetargu ograniczonym na wykonanie montażu szlabanów parkingowych na podstawie sporządzonej
przez oferenta dokumentacji technicznej na parkingach spółdzielni zlokalizowanych w Białymstoku przy ulicy Dworskiej oraz Łagodnej.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” ul. Swobodna 25 15-756 Białystok i oznakowana następująco: „MONTAŻ
SZLABANÓW I DOKUMENTACJE TECHNICZNE” nie otwierać przed 7.11.2022 r. godz. 1400.

SIWZ

Formularz ofertowy

Załącznik 1A. Lokalizacja parkingu Swobodna/Łagodna

Załącznik 1B. Lokalizacja parkingu Dworska

Załącznik 2. Oświadczenie PT

Projekt Umowy – szlabany