Walne zgromadzenie członków SM “Baciecieczki”

Walne zgromadzenie członków SM “Baciecieczki”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BACIECZKI” w Białymstoku zawiadamia wszystkich Członków Spółdzielni o Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dwóch częściach:

–  19 czerwca 2017r. o godz. 1800 pierwsza część Walnego Zgromadzenia, w której uczestniczą członkowie z następujących nieruchomości:

– Swobodna 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 17, 19, 21, 28, 30, 32, 34, 36

– Szeroka 6, 8, 10, 7, 12A

– Łagodna 14, Swobodna 27

– Swobodna 25, 25A

oraz członkowie oczekujący.

–  21 czerwca 2017r. o godz. 1800 druga część Walnego Zgromadzenia, w której uczestniczą członkowie z następujących nieruchomości:

– Swobodna 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45A, 54, 56, 58, 60, 62, 64

– Dworska 1, 1A, 3, 5, 7, 7A, 9, 11, 13

– Łagodna 1, 3, 2, 4, 5, 7, 9

– Wysoki Stoczek 15

– Abp. R. Jałbrzykowskiego 2.

Miejsce obrad I i II części Walnego Zgromadzenia – sala gimnastyczna Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku przy ul. Łagodnej 10.    

Porządek obrad I i II Części Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Wyborczej i Uchwał i Wniosków.
 3. Przedłożenie protokołów  z dwóch części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 14 i 16 czerwca 2016r.
 4. Wybory członków Rady Nadzorczej.
 5. Złożenie:

–  sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016r.,

–  sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016 roku,

–  sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok,

–  informacji z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2016r.

 1. Przedstawienie informacji z przeprowadzonej lustracji działalności Spółdzielni za lata 2014-2016.
 2. Przedstawienie kierunków działalności Spółdzielni w 2017 roku.
 3. Dyskusja
 4. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

– przyjęcia protokołów z dwóch części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 14 i 16 czerwca 2016r.,

– zatwierdzenia:

 1. a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku,
 2.   b)  sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016 roku,
 3. c) sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016,
 4.  d)  podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016,

            – przyjęcia informacji z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2016r.,

            – przyjęcia informacji z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za lata 2014-2016,

            – zmiany sposobu rozliczania indywidualnych kosztów centralnego ogrzewania w lokalach Spółdzielni,

            – zatwierdzenia kierunków działalności Spółdzielni w 2017r.

            – udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,

            – upoważnienia Zarządu do:

 1. a) zaciągania zobowiązań,
 2. b) dokonywania czynności prawnych związanych ze zbyciem nieruchomości lub dzierżawą terenu,

             – wyboru delegata na Zjazd Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w

               Białymstoku.

 1. Zamknięcie obrad.

Materiały będące przedmiotem obrad, w tym sprawozdania i projekty uchwał, są wyłożone do wglądu Członkom Spółdzielni w biurze Spółdzielni przy ul. Swobodnej 25 pok. 1 i 2.

Kandydatów na członków Rady Nadzorczej należy zgłaszać pisemnie wraz z oświadczeniem kandydata wyrażającym zgodę na kandydowanie, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu, nie później niż 7 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do 12.06.2017r. Zgłoszenie należy złożyć w biurze Spółdzielni, w godzinach pracy Spółdzielni.

Prosimy o zabranie na obrady Walnego Zgromadzenia dokumentu ze zdjęciem celem potwierdzenia tożsamości Członka Spółdzielni.